iNet.mn дагах

ОХУ “нөхөрсөг бус улс орнууд”-тай байгалийн хийн худалдааг ямар журмаар хийх вэ?

ОХУ-ын ерөнхийлөгч Владимир Путин Гуравдугаар сарын 31-нд "Гадаадын худалдан авагчид Оросын байгалийн хий нийлүүлэгчдийн өмнө хүлээсэн үүргээ биелүүлэх тусгай журам"-д гарын үсэг зурав.
Мэдээллийн ТАСС агентлаг уг баримт бичгийг бүрэн эхээр нь нийтэлсэн бөгөөд энэ нь Оросын ерөнхийлөгчийн цахим хуудсанд мөн тавигдсан байна. ОХУ “нөхөрсөг бус улс орнууд”-тай байгалийн хийн худалдааг ямар журмаар хийх вэ гэдэг асуултын хариу болсон Ерөнхийлөгчийн зарлигийг орчуулан хүргэж байна.
ОХУ-ын ерөнхийлөгчийн 2022 оны 2 дугаар сарын 28-ны өдрийн 79 тоот "АНУ болон тэдэнтэй нэгдсэн гадаадын улс орнууд, олон улсын байгууллагуудын найрсаг бус үйл ажиллагаатай холбогдуулан эдийн засгийн тусгай арга хэмжээ авах тухай" зарлигаар заасан дээр нэмээд, 2022 оны 3 дугаар сарын 1-ний өдрийн 81 тоот "ОХУ-ын санхүүгийн тогтвортой байдлыг хангах эдийн засгийн түр зуурын нэмэлт арга хэмжээний тухай", 2022 оны 3 дугаар сарын 5-ны өдрийн 95 тоот "Гадаадын зарим зээлдүүлэгчийн өмнө хүлээсэн үүргээ биелүүлэх түр журмын тухай", 2022 оны 3 дугаар сарын 18-ны өдрийн 126 тоот "Валютын зохицуулалтын чиглэлээр ОХУ-ын санхүүгийн тогтвортой байдлыг хангах эдийн засгийн шинж чанартай нэмэлт түр зуурын арга хэмжээний тухай" шийдвэрлэх нь:
1. 2022 оны 4 дүгээр сарын 1-ний өдрөөс эхлэн дараахь зүйлийг тогтоосугай.
а) Холбооны хуулийн 7 дугаар сарын 18-ны өдрийн 117-ийн дагуу гадаад эдийн засгийн үйл ажиллагаанд оролцож буй байнгын оролцогчид 2022 оны 4 дүгээр сарын 1-ний өдрөөс хойш хийн төлөвт байгалийн хий (цаашид байгалийн хий гэх) нийлүүлсний төлбөр, 2006 "Хийн экспортын тухай" байгалийн хийг хийн төлөвт экспортлох онцгой эрхийг (цаашид Оросын ханган нийлүүлэгч гэх) рубль хэлбэрээр хийх болно:
ОХУ болон ОХУ-ын хуулийн этгээд, хувь хүмүүст найрсаг бус үйлдэл хийж байгаа гадаад улс орнуудад байгалийн хий нийлүүлж байгаа бол гадаадын иргэдтэй байгуулсан байгалийн хий нийлүүлэх гадаад худалдааны гэрээний (цаашид байгалийн хий нийлүүлэх гэрээ гэх) дагуу хийх;
ОХУ, ОХУ-ын хуулийн этгээд, хувь хүмүүсийн эсрэг найрсаг бус үйлдэл хийдэг гадаадын улсад бүртгэлтэй гадаадын иргэдтэй байгуулсан байгалийн хий нийлүүлэх гэрээний дагуу;
б) ОХУ-ын ханган нийлүүлэгчээс энэ зүйлийн "а" хэсгийн хоёр, гурав дахь хэсэгт заасан гадаадын этгээдэд (цаашид гадаадын худалдан авагч гэх) байгалийн хий нийлүүлэхийг хориглоно; байгалийн хий нийлүүлэх гэрээний дагуу, хэрэв энэ гэрээний дагуу нийлүүлсэн хийн төлбөрийг төлөх хугацаа болсон бол, гадаад худалдан авагч нь энэ тогтоолын 2 дахь хэсэгт заасны дагуу төлбөрөө хийгээгүй буюу гадаад валютаар, (эсвэл) бүрэн хийгээгүй, (эсвэл) эрх бүхий бус банкны дансанд хийсэн, ОХУ, ОХУ-ын хуулийн этгээд, хувь хүмүүсийн эсрэг найрсаг бус үйлдэл хийдэг гадаад улс орнуудад хий нийлүүлхийг хориглоно. Энэхүү тогтоолоор тогтоосон байгалийн хий нийлүүлэх төлбөрийн журмыг дагаж мөрдөж байгаа талаарх мэдээллийг гаалийн байгууллагад хүргүүлнэ. Энэхүү журмыг зөрчсөн тухай мэдээллийг гаалийн байгууллага хүлээн авсны дараа гаалийн байгууллага ийм нийлүүлэлтийг хориглох шийдвэр гаргадаг.
2. Энэхүү тогтоолын дагуу эрх бүхий банк (цаашид "эрх бүхий банк" гэх) болох "Газпромбанк" хувьцаат компани нь гадаадын худалдан авагчдын өргөдлийн үндсэн дээр нийлүүлсэн байгалийн хийн төлбөр тооцооны "К" рублийн тусгай данс болон "К" төрлийн тусгай валютын данс нээх.
3. Эрх бүхий банк нь гадаадын худалдан авагчийн төлөөлөгчийг биечлэн байлцуулахгүйгээр "К" төрлийн рублийн тусгай данс, "К" төрлийн валютын тусгай данс нээх эрхтэй. Эрх бүхий банк нь 2001 оны 8 дугаар сарын 7-ны өдрийн Холбооны хуулийн 115-ын "Гэмт хэргээс олсон орлогыг хууль ёсны болгох (угаах) үйл ажиллагаатай тэмцэх тухай шаардлагын дагуу гадаадын худалдан авагч, түүний төлөөлөгч, ашиг хүртэгч, бенефициар эзэмшигч, терроризмыг санхүүжүүлэх шинэ үйлчлүүлэгчийг тодорхойлох", ОХУ-ын Төв банкны журмын дагуу ийм үйлчлүүлэгчид тусгай "K" рублийн данс ба "K" төрлийн валютын тусгай данс нээлгэсэн өдрөөс хойш 45 хоногийн дотор эдгээр хүмүүсийн талаархи баримт бичиг, мэдээллийн үндсэн дээр шинэ үйлчлүүлэгчийг тодорхойлох ажлыг гүйцэтгэнэ.
4. ОХУ-ын Татварын хууль болон бусад холбооны хууль тогтоомжид нэмэлт, өөрчлөлт оруулахыг хүлээж байгаа бол "K" төрлийн рублийн тусгай данс, "K" төрлийн тусгай валютын данс нь 76 дугаар зүйлийн 12 дахь хэсэг, 86 дугаар зүйлийн 1 дэх хэсэг, ОХУ-ын Татварын хуулийн нэг дүгээр хэсэг, "ОХУ-ын гаалийн зохицуулалтын тухай, ОХУ-ын зарим хууль тогтоомжид нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай" 2018 оны 8 дугаар сарын 3-ны өдрийн 289-ийн Холбооны хуулийн 77 дугаар зүйлийн 27 дахь хэсэгт хамаарахгүй.
5. Байгалийн хий нийлүүлэх гэрээний дагуу төлбөртэй холбоогүй "К" төрлийн рублийн тусгай данс, "К" төрлийн валютын тусгай дансны үйл ажиллагааг түр зогсоох, эдгээр дансанд байгаа мөнгөн хөрөнгийг гадаадын иргэний үүргээ биелүүлэх хүрээнд баривчлах, хасахыг хориглоно.
6.Гадаадын худалдан авагч нь байгалийн хий нийлүүлэх гэрээнд заасан гадаад валютаар "К" төрлийн валютын тусгай дансанд мөнгө шилжүүлэх, эрх бүхий банк нь эрх бүхий банкны дүрэмд заасан журмаар хүлээн авсан гадаадын худалдан авагчийн зааврын үндсэн дээр гадаадын худалдан авагчаас хүлээн авсан валютыг "Москва бирж MМВБ-РТС" олон нийтийн хувьцаат компанийн зохион байгуулсан арилжаагаар тухайн дансанд худалдах, гадаадын худалдан авагчаас олсон орлогыг ОХУ-ын ханган нийлүүлэгчийн эрх бүхий банкинд нээсэн тусгай төрлийн "К" рублийн данс руу шилжүүлэх.
7. Энэ тогтоолын 1 дэх хэсгийн "а"-д заасны дагуу байгалийн хийн нийлүүлэлтийн төлбөрийг төлөх гадаадын худалдан авагчийн үүрэг нь гадаад валют худалдсанаас хүлээн авсан хөрөнгийг энэ тогтоолын 6 дахь хэсэг буюу 10 дахь хэсгийн "а" дэд хэсэгт заасан журмаар ОХУ-ын ханган нийлүүлэгчийн эрх бүхий банкинд нээсэн рублийн дансанд шилжүүлсэн үеэс эхлэн биелсэнд тооцогдоно.
8.Гадаадын худалдан авагч нь байгалийн хий нийлүүлсний төлбөрийг төлөх үүргээ өөр этгээдэд шилжүүлсэн бол энэ тогтоолд заасан журмаар энэ үүргээ биелүүлнэ.
9. Энэхүү тогтоолоор тогтоосон журмыг дагаж мөрдөхгүйгээр байгалийн хийн нийлүүлэлтийн төлбөрийг ОХУ-ын ханган нийлүүлэгчдийн өмнө хүлээсэн үүргээ биелүүлэхэд нь гадаадын худалдан авагчдад зөвшөөрөл олгох эрхийг ОХУ-д гадаадын хөрөнгө оруулалтыг хянах Засгийн газрын комисст олгосугай.
9. Энэхүү тогтоолоор тогтоосон журмыг дагаж мөрдөх, байгалийн хийн нийлүүлэлтийн төлбөрийг Оросын ханган нийлүүлэгчдийн өмнө хүлээсэн үүргээ биелүүлэхэд нь гадаадын худалдан авагчдад зөвшөөрөл олгох эрхийг ОХУ-д гадаадын хөрөнгө оруулалтыг хянах Засгийн газрын комисст олгосугай.
10. ОХУ-ын Төв банкны Төлөөлөн удирдах зөвлөлд дараахь бүрэн эрхийг олгох:
а) энэ тогтоолын 6 дахь хэсэгт зааснаас бусад гадаад валют худалдах журмыг тогтоох;
б) "К" төрлийн рублийн тусгай дансны дэглэм ба "К" төрлийн валютын тусгай дансны дэглэмийг тогтоох.
11. ОХУ-ын Засгийн газар 10 хоногийн дотор энэхүү тогтоолын 9 дэх хэсэгт заасан ОХУ-д гадаадын хөрөнгө оруулалтыг хянах Засгийн газрын комиссоос зөвшөөрөл олгох журмыг баталсугай.
12. ОХУ-ын Төв банкны Төлөөлөн удирдах зөвлөл 10 хоногийн дотор энэ тогтоолын 10 дахь хэсгийн "б" дэд хэсэгт заасан эрх мэдлийг хэрэгжүүлэхэд шаардлагатай шийдвэрийг гаргана.
13. Энэхүү тогтоолд заасан ОХУ-ын Төв банкны Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн шийдвэрүүд нь 2002 оны 7 дугаар сарын 10-ны өдрийн 86-ийн Холбооны хуулийн 7 дугаар зүйл ОХУ-ын "Төв банкны тухай"-д заасны дагуу албан ёсоор нийтлэнэ".
14. ОХУ-ын Төв банкинд энэхүү тогтоолыг хэрэгжүүлэх талаар албан ёсны тайлбар өгөх эрхийг олгосугай.
!5. Холбооны гаалийн алба нь ОХУ-ын Төв банктай тохиролцож, эрх бүхий банкны оролцоотойгоор 10 хоногийн дотор гаалийн байгууллагад мэдээлэл өгөх байгалийн хий нийлүүлэх төлбөрийг төлөх журмыг дагаж мөрдөх тухай энэхүү тогтоолын.журмыг батална.  
16. Энэ тогтоолын 6 дахь хэсэгт заасны дагуу журам тогтоохыг 10 хоногийн дотор эрх бүхий банкинд санал болгосугай.
17. Энэхүү тогтоолыг албан ёсоор нийтэлсэн өдрөөс эхлэн дагаж мөрдөнө.
Эх сурвалж: www.tass.ru
 скачать dle 12.0

Украины эзлэгдсэн нутгийн иргэд ОХУ-д нэгдэх асуудлаар саналаа өгч эхэлл

Өчигдөр, 20:31

АЛТАНБУЛАГ БООМТООР 3000 ГАРУЙ ОХУ-ЫН ИРГЭН НЭВТЭРЧЭЭ

Өчигдөр, 20:30

НИЙСЛЭЛЧҮҮДИЙН ХҮСЭН ХҮЛЭЭСЭН “АВТОМАШИНГҮЙ ӨДӨР” ӨРГӨН ДЭЛГЭР БОЛЛОО

Өчигдөр, 20:28

АКИ БАШЁД ТАМАВАШИ Б.МӨНХ-ОРГИЛ 2 ДАХЬ УДАА ТҮРҮҮЛЛЭЭ

Өчигдөр, 20:26

СОЁЛ УРЛАГМастер гэрэл зурагчин Н.Бат-Эрдэнийн “Sрlendeur de Mongolie” цахим гэрэл зургийн үзэсгэлэн ЮНЕСКО-ын төв байр, Бельгийн нийслэл Брюссель

Өчигдөр, 13:54

НҮБ-д хэлсэн Ерөнхийлөгчийн үг доторх дэлхий дахинд энхийг уриалсан ишлэлүүд

Өчигдөр, 13:51

Монгол, Солонгосын сэтгүүлчид Тужийн нарсны байгалийн цогцолбор газарт мод тарив

Өчигдөр, 13:50

Улсын гуравдугаар төв эмнэлэг зүрхний хавхлаг нөхөн сэргээх мэс засал

Өчигдөр, 13:47

Төрийн соёрхолт Д.Сосорбарамд Японы Эзэн хааны одон гардууллаа

20/09/2022, 18:00

Есдүгээр сарын 25-ны ням гарагийг АВТОМАШИНГҮЙ ӨДӨР болгоно

20/09/2022, 16:11

Хатан хаан II Элизабетийг сүүлчийн замд нь үдлээ

20/09/2022, 15:59

Хувьсаж буй боловсрол дээд хэмжээний чуулга уулзалт эхэллээ

20/09/2022, 15:55

“Mining week” арга хэмжээ эхэллээ

20/09/2022, 15:49

Хөрөнгийн зах зээлийн үнэлгээ анх удаа 5.98 их наяд төгрөгт хүрлээ

20/09/2022, 15:44

Химийн бордоо ашиглаагүй, органик бүтээгдэхүүнээ борлуулж байна

20/09/2022, 15:43

Ерөнхий сайд Л.Оюун-Эрдэнэ Хааны гэр бүл болон Британийн ард түмэнд эмгэнэл илэрхийллээ

20/09/2022, 15:41

“Mongolian Mining-2022” үзэсгэлэнд олон улсын 100 гаруй байгууллага оролцоно

14/09/2022, 22:32

Төрийн зарим ажил үйлчилгээг хувийн хэвшил, мэргэжлийн ТББ-аар гүйцэтгүүлнэ

14/09/2022, 21:29

Мэргэжлийн хяналт Засгийн газрын харьяа байгууллагуудад хөндлөнгийн хяналт тавих агентлаг болно

14/09/2022, 20:59

Монгол, Вьетнамын Засгийн газрын комиссын 18 дугаар хуралдаан болж байна

14/09/2022, 20:58

“FAM TOUR-2022” үйл ажиллагааны зочид Монголд ирлээ

14/09/2022, 20:57

ОРХОН: Газар өмчлөлтэй холбоотой 26 мянга гаруй өргөдөл байна

14/09/2022, 20:56

Ерөнхийлөгч У.Хүрэлсүх Самарканд хотноо хүрэлцэн ирлээ

14/09/2022, 20:54

Ли Жаньшугийн Монгол Улсад хийсэн албан ёсны айлчлал өндөрлөлөө

12/09/2022, 18:08

"Орос, Монголын хамтарсан III сургууль 100 хувь Монголын өмч"

12/09/2022, 18:06

Какүрюү Ананд өөрийн үзэсгэлэнгээ нээв

12/09/2022, 18:05

Эрдэнэт үйлдвэрийн шинэ ерөнхий захирал ажлаа хүлээн авлаа

12/09/2022, 18:02

Долларын ханш дахин 3240 төгрөг болж өсө

12/09/2022, 11:49

М.Уранцэцэг анхны тулаанаа хийж, яллаа

12/09/2022, 11:49

О.Хангай аваргын цолны мялаалгын түрүү бөхийг 10 саяар байлна

12/09/2022, 11:47

Г.Батхүү агсаны амь насаа алдсан Төрийн ордны газар

22/05/2019, 14:51

????? ????????? SpaceX ????????? ????? ??????? ?????

19/09/2018, 11:38

26/09/2018, 10:41

9/10/2018, 12:01

АНУ-ын шийдвэртэй холбоотойгоор алтны ханш буурч, нефтийн ханш өслөө

14/08/2019, 15:22

?.???????? ?????? ?????? ??????? ??????????? ???-?? ?????? ?????? ???????

21/09/2018, 13:45

Хэвлэл мэдээллийн салбарын гэрэл зурагчид үзэсгэлэнгээ нээв

25/03/2019, 09:25

"Монголыг чиглэсэн 100 мянган жуулчин агаарын тээврээс болж аяллаа цуцалдаг"

22/04/2019, 15:55

Гайхамшигт Антрактид Девен Строссын нүдээр

21/02/2019, 10:18

???? ?????????? ?????

3/01/2019, 19:25

Бэлтгэл хошууч генерал Б.Баярмагнай: Медальон дурсгах нь цэргийн салбарт ихээхэн хөгжсөн соёл

15/03/2019, 12:37

Гамшиг осол тохиолдсон үед Ард иргэдийн ирэх “Түр Цугаларах Талбай”-д

25/04/2019, 16:13

Эзэмшлийн газар дээрээ автомашин худалдаалж буй 15 ИААНБ-ын газар эзэмших эрхийг цуцаллаа

30/08/2019, 12:46

ЦАГИЙН САЛХИ СЭВЭЛЗҮҮЛСЭН "ЦАГИЙН ЗӨРҮҮ" ФОРУМ

17/04/2019, 12:19

Миний харсан Энэтхэгчүүд

13/03/2019, 09:42

“Хүний эрх, эрх чөлөө" шог зургийн үзэсгэлэнгийн нээлт боллоо

17/12/2019, 14:42

Монгол, Их Британи улсын далбаатай галт тэрэг аялалд гарав

19/02/2019, 15:55

Уран уургач, бугуйлчдын тэмцээнээс....

27/02/2019, 17:25

Жүжигчин М.Макконахи Техассын их сургуулийн профессор болжээ

30/08/2019, 13:22

Хоккайдо: Монголын өсвөрийн гэрэл зурагчид тэргүүллээ

8/08/2019, 16:13

АНУ-ын шийдвэртэй холбоотойгоор алтны ханш буурч, нефтийн ханш өслөө

14/08/2019, 15:22

Уран уургач, бугуйлчдын тэмцээнээс....

27/02/2019, 17:25

????? ????????? SpaceX ????????? ????? ??????? ?????

19/09/2018, 11:38

9/10/2018, 12:01

Миний харсан Энэтхэгчүүд

13/03/2019, 09:42

Үндэсний сэтгүүл зүй үүсэж хөгжсөний 106 жилийн ойн баярын өдөр

6/03/2019, 17:04

Жүжигчин М.Макконахи Техассын их сургуулийн профессор болжээ

30/08/2019, 13:22

Г.Батхүү агсаны амь насаа алдсан Төрийн ордны газар

22/05/2019, 14:51

Хэвлэл мэдээллийн салбарын гэрэл зурагчид үзэсгэлэнгээ нээв

25/03/2019, 09:25

“Хүний эрх, эрх чөлөө" шог зургийн үзэсгэлэнгийн нээлт боллоо

17/12/2019, 14:42

26/09/2018, 10:41

"Монголыг чиглэсэн 100 мянган жуулчин агаарын тээврээс болж аяллаа цуцалдаг"

22/04/2019, 15:55

???? ?????????? ?????

3/01/2019, 19:25

Уяачдад Монгол Улсын цол хүртээв

3/02/2019, 14:32

Гайхамшигт Антрактид Девен Строссын нүдээр

21/02/2019, 10:18

?.???????? ?????? ?????? ??????? ??????????? ???-?? ?????? ?????? ???????

21/09/2018, 13:45

Б.Баярсайхан: Байгууллагууд дэргэдээ цэцэрлэг байгуулахад төр хувьсах зардлыг нь даана

12/08/2019, 19:11

Эзэмшлийн газар дээрээ автомашин худалдаалж буй 15 ИААНБ-ын газар эзэмших эрхийг цуцаллаа

30/08/2019, 12:46

Өсвөрийн шатарчдын улсын аварга багаар Хэнтий аймаг шалгарлаа

6/03/2019, 11:03

ЦАГИЙН САЛХИ СЭВЭЛЗҮҮЛСЭН "ЦАГИЙН ЗӨРҮҮ" ФОРУМ

17/04/2019, 12:19